مرکز فروش گوشت قرمز گوسفندی تازه

وجود مرکزی که بتواند گوشت قرمز گوسفندی را به صورت تازه و با تضمین سلامت گوشت توزیع کند، اهمیت زیادی دارد.

سرانه مصرف بالای گوشت قرمز نه تنها در ایران بلکه در کل جهان حکایت از تمایل به مصرف این نوع از گوشت دارد.

این در حالی است که دربین انواع گوشت های قرمز، گوشت گوسفندی بهترین نوع گوشت محسوب و در اسلام نیز سفارش به مصرف آن شده است ضمن اینکه تعادل به مصرف آن نیز آمده است.

در کنار موارد گفته شده، دستیابی به گوشت سالم و تازه که بتواند مواد مورد نیاز بدن را تأمین کند در اولویت امر است که باید تأمین کنندگان بازار شیوه قابل اعتمادی را در این خصوص اجرا نمایند.

بازار دامی ایران به عنوان مرکزی فعال در این حوزه است، که از طریق ارتباط با عرضه کنندگان داخلی در به مصرف رساندن بهترین گوشت گوسفدی تأثیر گذار است.