خرید انواع گوشت گوسفندی روز

گوشت گوسفند روز چیست و چرا باید گوشت روز خریده شود؟

خرید گوشت گوسفندی روز توسط کدام فروشگاهها انجام میشود؟ در ادامه درباره انتخاب گوشت قرمز بیشتر یاد میگیریم.

گوشت گوسفند روز در واقع در شب در کشتارگاهها کشته شده و صبح به دست فروشگاهها عرضه کننده میرسد و این که میگویند، روز به معنی تازه است.

از طرفی شاید خیلی از مردم به این عقیده باشند که گوشت تازه کشتار بهتر است و باید تازه کشتار خریداری شود.

ولی از نظر دامپزشکی گوشت باید حداقل 24 ساعت بعد از کشتار خریداری و استفاده شود تا اگر میکروبی داشت مشخص شود.

انواع گوشت گوسفندی توسط قصابی ها و فروشگاههای مواد گوشتی به مردم توزیع میشود.