تولید گوشت با گوسفندان پرواری و پرورشی

امروزه تولید گوشت با استفاده از پرورش گوسفندان پرواری در مراکز پرورشی صورت می گیرد و زیر نظر برنامه های خاص پرورشی این دام ها رشد می یابند.
گوشت گوسفندی و گوشت بلدرچین زنده مجموعه ای از بافت ها و پیوند های حیوانی ست که پروتئین بالا دارد و از بهترین ریزمغذی ها تشکیل شده است ازین رو بسیاری از کشورها امروزه به مصرف گوشت گوسفندی و پرورش این دام های سودمند روی آورده اند و با بهترین شیوه های پرورشی گوسفندان پرواری را پروار بندی می کنند.

پروار بندی گوسفند و تولید گوشت

پروار بندی یعنی پرورش دام و رساندن دام به حداکثر وزنش به بیانی دیگر پروار بندی یعنی چاق کردن گوسفند یا هر دام دیگر که این کار ب اهدف تولید گوشت انجام می شود و در دوره پرورش دام ها با بهترین تغذیه و مساعد ترین محیط پرورشی رشد می یابند.
امروزه گوسفندان مختلفی همچون افشاری یا بوئر برای پروار بندی انتخاب می شوند و مناسب ترین دام ها به حساب می آیند.
در خصوص پروار بندی باید پرورش دهندگان پیش از هرکاری یک فضای خوب برای پرورش دام ها در نظر گیرند و خوراک دام را از بهترین نوع انتخاب نمایند.
چندین شیوه پروار بندی وجود دارد که یکی ازین شیوه ها پرورش دام در محیط بسته است و دیگری پرورش دام در چراگاه می باشد.
در محیط بسته پروار بندی بهتر صورت می گیرد زیرا دام ها راه زیادی نمی روند و انرژی شان را حفظ می کنند اما هزینه مربوط به خوراک یک عیب به حساب می آید.
در پرورش و پروار بندی گوشت بلدرچین اصفهان در محیط باز و بردن شان به چراگاه هم مزیت و معایبی وجود دارد مثلا نبود هزینه اضافی برای خوراک مزیت محسوب شده و صرف انرژِ زیاد توط دام ها بخاطر راه رفتن زیاد یک عیب بشمار می رود.
درکل پروار بندی با هر شیوه ای که باشد سودآور است ولی باید تجربه کافی در این خصوص داشت همچنین باید دام ها را از نژاد خوب و از نوع سرحال انتخاب کرد.
امروزه با پروار بندی گوسفندان بسیاری از خانواده ها کسب درآمد دارند و تعداد کمی از دام ها را با هدف تولید گوشت پرورش می دهند و برخی از مراکز بزرگتر هم وجود دارند که گله های بزرگی از گوسفندان را پروار بندی می کنند و بعد از رسیدن دامها به حداکثر وزن سود بسیار عایدشان می شود.